lepsza strona

W zakresie pośrednictwa kredytowego KONKRET sp. z o.o. (w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim) przekazujemy następujące informacje:

Całkowity koszt kredytu - wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Całkowita kwota kredytu - suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

Konkret sp z o.o. współpracuje na podstawie zawartych umów oraz udzielonych pełnomocnictw między innymi z następującymi podmiotami gospodarczymi: GRUPA FINANSOWA - AS sp. z o.o., DOM FINANSOWY QS S.A., UNILINK CASH sp. z o.o., FINES S.A., HELIKON sp. z o.o., PROFI CREDIT POLSKA S.A., LENDERO sp. z o.o., Easy Money sp. z o.o., Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A., RAPIDA sp. z o.o., BCS GWARANT INVEST SP. Z O.O.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKRET sp. z o. o.
z siedzibą w Ostrołęce ul. Goworowska 6A, 07-410 Ostrołęka.

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 758-228-97-39, REGON: 141779770, KRS: 0000539702,
kapitał zakładowy 440 000 zł.

Numer wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych: RIP000014
Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych - Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK000805

 Copyright © 2015 KONKRET sp. z o.o.